De Tongelreep 75F
NL-5684 PZ Best
+31 499 33 09 10mail@pivotpoint.nl
BTW KvK nr. 17201268
Werkt je oude login van de webshop niet meer?
Deze webshop is helemaal vernieuwd.
Maak een nieuwe account aan.
Ontdek onze sales
Werkt je oude login van de webshop niet meer?
Deze webshop is helemaal vernieuwd.
Maak een nieuwe account aan.
Ontdek onze sales

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld. Opdrachten doorgegeven per mail zijn bindend en vereisen geen ondertekening om rechtsgeldig te zijn.

 

2. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

 

3. De goederen worden steeds afgeleverd op begane grond. Klachten betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de acht dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.

 

4. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Op elke briefwisseling dienen steeds de datum en het nummer van de factuur te worden vermeld.

 

5. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders vermeld op de voorzijde van de factuur. Betalingsvoorwaarden door de klant zelf opgelegd zonder uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring door een verantwoordelijke van de verkoper, gelden absoluut niet.

 

6. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlsrente verschuldigd, ten belope van 10 % per jaar op het factuurbedrag. Tevens is er als schadebeding en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het faktuurbedrag, met een minimum van 100,00 euro. Alle innings- of supplementaire gerechtskosten vallen ten laste van de koper.

 

7. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper. Het risico gaat echter over op de koper bij het verlaten uit onze magazijnen.

 

8. In geval van betwisting zijn uitsluitend territoriaal bevoegde rechtbanken of de vrederechter van de plaats waar de verkoper zijn uitbatingszetel, hoofdzetel of woonplaats heeft, gemachtigd om te oordelen over de grond van de zaak.

 

9. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.

 

10. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

 

11. De goederen worden verzonden op risico van de koper, zelfs indien franco. De vervoerskosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper. Onze voorwaarden staan altijd boven niet overeengekomen verzendingsvoorwaarden van opdrachtgever.

 

12. Retourzendingen, om welke reden ook zijn volledig ten laste en organisatie van de koper en geven geen recht op uitstel van betaling van de volledige factuur.

 

13. Retourzendingen worden pas gecrediteerd na controle en goedkeuring in onze magazijnen. Niet aanvaarde retourzendingen blijven 14 dagen ter beschikking van de klant, te rekenen vanaf de dag van aankomst in onze magazijnen.

 

14. Indien de klant recht heeft op subsidiemaatregelen voor het volgen van onze opleidingen, is het de volledige verantwoordelijkheid van de klant om deze subsidie correct aan te vragen en te verkrijgen. Bij problemen hieromtrent is de klant zelf verantwoordelijk voor het tijdig betalen van het volledige factuurbedrag